Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) poniżej przedstawione zostają informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przekazanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem serwisu internetowego będą przetwarzane z poszanowaniem zasad wynikających z ww. rozporządzenia.

Czym są dane osobowe – definicja wg. RODO

„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W ramach korzystania z naszego serwisu, w określonych sytuacjach będziemy przetwarzać niektóre z ww. danych dotyczących jego użytkowników. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba fizyczna, która korzysta z funkcjonalności naszej strony internetowej.

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem przekazanych danych osobowych jest: HRBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Robotnicza 70j, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS:0000740881, NIP: 8992848334, kapitał zakładowy: 10 000,00zł

Kontakt e-mail: kontakt@hrbi.pl

Jakie dane osobowe zbieramy

W ramach prowadzonej witryny internetowej zbieramy informacje, które mogą zastać uznane za dane osobowe. W trakcie korzystania z naszego serwisu możemy pozyskać dane dotyczące użytkownika:

 • w drodze dobrowolnego przekazania nam danych bezpośrednio przez użytkownika, poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego lub wysłania wiadomości e-mail. W takim wypadku użytkownik przekazuje nam adres e-mail oraz imię i nazwisko oraz samodzielnie decyduje o pozostałym zakresie przekazywanych danych osobowych;
 • dane osobowe zawarte w nazwach spółek osobowych lub jednoosobowych działalności gospodarczych, nr NIP osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, adresy e-mail oraz miejsca prowadzenia przez nich działalności, przekazane przez te podmioty w celu skorzystania z usług serwisu i nawiązania współpracy;
 • numery telefonów przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w Programie Polecany Pracodawca, przekazane przez nich w celu otrzymania szczegółowych informacji dotyczących oferty udziału w Programie;
 • w sposób zautomatyzowany, związany ze specyfiką prowadzenia serwisu w systemie teleinformatycznym. W tym zakresie automatycznie zbierane zostają dane dotyczące m.in. częstotliwości wizyt użytkownika na stronie www., adresu IP, przeglądarki internetowej itp. Więcej informacji o zautomatyzowanym zbieraniu danych znajduje się z punkcie dotyczącym stosowania plików cookies.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez użytkowników służą, w zależności od określonej sytuacji:

 • nawiązaniu kontaktu, zgłoszeniu uwag, opinii dotyczących programu i uczestników programu prowadzonego przy użyciu serwisu (program Polecany Pracodawca organizowany przez administratora za pośrednictwem serwisu, dalej: „Program”;
 • zgłoszeniu uwag przez użytkowników dotyczących funkcjonowania serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem;
 • przeprowadzeniu badania certyfikującego (online) i przekazania informacji o jego wyniku;
 • przystąpieniu do udziału w Programie i dalszej współpracy, w tym realizacji świadczonych usług;
 • ewentualnych rozliczeń finansowych z uczestnikami Programu;
 • odpowiedzi na pytania, wymiany merytorycznych opinii dotyczących zawartości serwisu oraz nawiązaniu ewentualnej współpracy dotyczącej tematyki naszej strony internetowej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c, f tj. w sytuacji gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Stosując się do zasad rozporządzenia RODO przetwarzamy dane osobowe zgodnie z następującymi zasadami: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; ograniczenie celu; prawidłowości; minimalizacji danych; ograniczenia przechowywania; integralności i poufności; rozliczności.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne

Zgoda na przekazanie danych osobowych jest dobrowolna, ale konieczna w celu nawiązania kontaktu i współpracy za pośrednictwem serwisu internetowego oraz korzystania z niektórych usług.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dana osobowe są przechowywane przez nas w okresie zależnym od celu i sposobu ich przekazania, w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu i umożliwienia kontynuowania bieżącego kontaktu- dane zostaną niezwłocznie usunięte po otrzymaniu takiego żądania od Użytkownika.

W razie nawiązania formalnej współpracy bądź innej sytuacji mogącej stanowić podstawę do dochodzenie roszczeń prawnych, dane osobowe będą przechowywane w okresie zdefiniowanym przez przepisy dotyczące czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Uprawnienie osoby, której dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, która przekaże dane osobowe za pośrednictwem serwisu internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ma prawo do:

 • żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia tych danych ,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z ww. uprawnień skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail w temacie wiadomości wpisując „dane osobowe”.

Skarga do organu nadzorczego

Osoba, która przekazała swoje dane osobowe administratorowi, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO- Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów rozporządzenia.

Przekazanie danych osobowych

W związku z faktem, że serwis prowadzony jest w systemie teleinformatycznym funkcjonującym w sieci internetowej, dane przekazywane za jego pośrednictwem zapisane zostają w zasobach serwera prowadzonego przez podmiot trzeci, który zapewnia środki organizacyjno-techniczne gwarantujące ich prawidłowe zabezpieczenie. Pewien zakres danych (np. dotyczących nr IP) zostaje zapisany w zasobach serwera prowadzonego przez podmiot trzeci także za granicą RP (w tym w USA).

Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane osobom trzecim jedynie w sytuacjach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. organom sądowniczym) lub gdy realizowany jest obowiązek wynikający z umowy (np. powierzenie danych operatorowi pocztowemu w razie konieczności realizacji przesyłki).

W każdym wypadu dochowujemy wszelkich czynności mających na celu prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych.

Pliki cookies

Nasz serwis internetowy korzysta z tzw. plików cookies, o czym użytkownik zostaje poinformowany przy wejściu na stronę www.

Pliki cookies stanowią pewien zakres informacji (najczęściej krótki plik tekstowy) zapisywany w urządzeniu użytkownika. Tworzone są przez odwiedzane strony (za pośrednictwem przeglądarek internetowych) w celu dostarczenia ich operatorom pomocnych informacji, dotyczących m.in. ustawień strony, statusu logowania, tworzeniu statystyk odwiedzin.

Pliki cookies stosowane są w celu udoskonalania i personalizacji stron internetowych, tak aby były w sposób maksymalne dopasowane do preferencji użytkowników.

Wśród plików cookies wyróżniamy tzw. pliki czasowe, usuwane po zakończeniu korzystania z przeglądarki www. oraz pliki trwałe, usuwane po upływie ich określonego terminu ważności lub do czasu usunięcia przez użytkowania.

Pliki cookies można wyłączyć korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Poniżej zamieszczamy odnośniki do strony internetowych prowadzonych przez operatorów najczęściej używanych przeglądarek.

Informacje o plikach cookies i sposobie ich wyłączania /blokowania w poszczególnych, najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:

W celu uzyskania szerszej i bardziej szczegółowej informacji dotyczących plików cookies można odnieść się do szerokich tematycznych opracowań, zamieszczanych na serwisach internetowych, w tym np. na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Powyższe odnośnik do stron www mają charakter poglądowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za podaną w nich treść informacji.

Wyłączenie plików cookies nie powinno wpłynąć negatywnie na sposób korzystania ze strony www. Każdy użytkownik ma prawo je wyłączyć zablokować lub usunąć już zapisane.

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w każdym czasie, np. w przypadku zmiany przepisów prawa lub zasad przetwarzania danych osobowych. Zmiana Polityki Prywatności odbywa się poprzez uaktualnienie jej tekstu.

Polecany Pracodawca

Polecany Pracodawca certyfikat

Dane kontaktowe

HRBI - logo

HRBI Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
KRS: 0000740881
NIP: 8992848334

PolecanyPracodawca.pl

Polecany Pracodawca

HRBi Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 70j
53-608 Wrocław
NIP: 8992848334
KRS: 0000740881

Znajdź nas

Zainteresował Cię program? Zostaw numer! Oddzwonimy.


Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty programu Polecany Pracodawca. Przesyłając ww. dane wyrażają Państwo zgodę na kontakt telefoniczny w powyższym celu, a także potwierdzają zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Zgoda jest dobrowolna ale niezbędna w celu umożliwienia kontaktu. Może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda oraz uzasadniony interes Organizatora. Dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych. Więcej o zasadach i uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności. Administratorem danych osobowych jest HRBI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.